Έλεγχος Οικοδομικών Αδειών και Έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, Μεταβατικές Διατάξεις

Περιγραφή Σεμιναρίου

Διαδικασίες Ελέγχου Οικοδομικών Αδειών  (ΟΑ)

Έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας,

(ΕΕΔΜΚ) Μεταβατικές Διατάξεις

αφορά στα Άρθρα 38 ως & 51 και Άρθρο 140 Ν.4495/17

Πλήρης Περιγραφή

Διαδικασία ελέγχου ΟΑ και αρμόδιες υπηρεσίες,

Προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος και διαγράμματος κάλυψης,

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της ΟΑ και της Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ),

Ισχύς, αναθεώρηση και ενημέρωση οικοδομικών αδειών και προεγκρίσεων και (ΕΕΔΜΚ) και γνωστοποίησης πρόσθετων εργασιών,

Εκτέλεση οικοδομικών εργασιών,

Στάδια ελέγχου οικοδομικής άδειας,  

Διαδικασία ελέγχου εφαρμογής οικοδομικών αδειών,

Πόρισμα Ελέγχου των Ελεγκτών Δόμησης,

Αποπεράτωση έργου και σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, Κυρώσεις,

Μητρώο μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών και καθήκοντα,

Μεταβατικές διατάξεις έκδοσης αδειών,

Πρόσφατες οδηγίες του Υπουργείου,

Εφαρμογή και Συνδυασμός διατάξεων,

Πρακτικές ερμηνείας και έρευνας θεμάτων.

Ημερομηνίες

Φωτό