Επίβλεψη οικοδομικών εργασιών- ευθύνες και αρμοδιότητες μηχανικών

Περιγραφή Σεμιναρίου

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ανάλυση των διαφορετικών περιπτώσεων επίβλεψης καθώς και η διαφοροποίηση του επιβλέποντα  από τον συντονιστή  των μέτρων ασφαλείας. Οι περιπτώσεις αυτές προκύπτουν και διαφοροποιούνται στην πολεοδομική νομοθεσία, Βασιλικά Διατάγματα 15.10.1923 και 21.1.1924, τις περί μηχανικών διατάξεις που ορίζονται στο π.δ. 696/74 και τις διατάξεις για τα μέτρα ασφαλείας των π.δ. 1073/81 και ΠΔ 305/96.

Πλήρης Περιγραφή

Θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι έννοιες :

  • Επίβλεψη και επιβλέπων  κατά την οικοδομική άδεια.
  • Επίβλεψη και επιβλέπων  έργου.
  • Συντονισμός και συντονιστής  μέτρων ασφαλείας.

Οι παραπάνω περιπτώσεις, επιτρέπεται να ασκούνται από το ίδιο ή διαφορετικά πρόσωπα, αποτελούν σε κάθε περίπτωση διαφορετικό αντικείμενο, διέπονται από διαφορετικές διατάξεις, απαιτούν διαφορετικές συμβάσεις και διαφορετικές συμφωνίες αποζημίωσης (αμοιβών).

Θα παρουσιάσουμε τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις  και τις ευθύνες όσων παρέχουν και αποδέχονται τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, βασιζόμενοι στις υποχρεωτικής εφαρμογής διατάξεις της Πολεοδομικής Νομοθεσίας και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί «μισθώσεως έργου»,

Χαρακτηριστικά της σύμβασης ανάθεσης- ανάληψης της επίβλεψης αδείας- μίσθωση έργου.

Αντικείμενο της επίβλεψης κατά την οικοδομική άδεια

Προσόντα και Ευθύνες επιβλεπόντων αδείας, αντικατάσταση.

Αμοιβή επιβλέψεως αδείας και καταβολή αυτής.

Επίβλεψη έργου – αυτεπιστασία  (αρ. 91 πΔ 696/74)

Συντονισμός μέτρων ασφαλείας,

Πρακτικές ερμηνείας και έρευνας θεμάτων,

Ημερομηνίες

Φωτό